Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. r. 2019/2020

dle Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení následující:

1.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT poukazuje na to, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a není proto možné hodnotit podle stejných měřítek, jak jsme byli v minulých letech zvyklí.

Jelikož nelze v tomto pololetí hodnotit výsledky vzdělávání žáků na základě míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty v rámci ŠVP, jak je stanoveno v § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., bude závěrečné hodnocení na konci školního roku 2019/2020 realizováno podle těchto kritérií:

·       podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

·       podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

·        podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

·       podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka
na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

      snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

      samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

      četbu související se zadanými úkoly;

      portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad
pro hodnocení učitele);

      zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými
pro „vzdělávání na dálku“, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

2.  Hodnocení v průběhu „vzdělávání na dálku“ nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem
pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo
jemu odpovídajícím slovním hodnocením.

3.  Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období „vzdělávání na dálku“ během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

4.   Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané
do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách.

5.  Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

 

6. Nebude-li zákonný zástupce s hodnocením žáka spokojen, může požádat o komisionální přezkoušení podle platných předpisů.

 

 

Náš pedagogický sbor si je vědom toho, jaký význam má hodnocení na konci školního roku pro formování osobnosti žáka a motivaci k další školní práci. Nechceme tedy předkládat striktní pokyny pro hodnocení, abychom mohli při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání využít individuálního přístupu k žákům.