Vyhlášení voleb do školské rady Základní školy a Mateřské školy Brandýsek na funkční období 1. 10. 2020 do 30. 9. 2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Brandýsek vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za nezletilé žáky a pedagogické pracovníky. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem stanoveným zřizovatelem.

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenná volební komise v čele s předsedou, kterou stanoví ředitelka školy a jejíž složení bude zveřejněno na internetových stránkách a nástěnce školy.

Písemné podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (nezletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné do 10. 9. 2020 v ředitelně školy. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit.

Složení školské rady:

Školská rada má 12 členů. 4 členy školské rady volí zákonní zástupci, 4 členy pedagogičtí pracovníci a 4 členy jmenuje zřizovatel – Obec Brandýsek.

Datum konání voleb:                Doba konání voleb:

24. 9. 2020                                 zákonní zástupci                7.00 až 17.00 hodin

                                                  pedagogičtí pracovníci      11.30 až 13.00 hodin

Místo konání voleb:

Vstupní prostor budovy A ZŠ Brandýsek

Školská rada je zřizována dle § 167 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Jejím úkolem je podílet se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky.

Toto vyhlášení bylo zveřejněno 2020 na internetových stránkách a na vývěsce školy.

 

 

V Brandýsku 24. 8. 2020                                          Mgr. Martina Čermáková

                                                                                      ředitelka školy