Docházka do školních skupin žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření bude od pondělí
25. 05. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně v naší základní škole. Účast žáků je zcela dobrovolná. Je však nutné vyplnit dotazník a čestné prohlášení v příloze.

Organizace:

·        dopolední část od 08.00 do 12.00 hodin

·        odpolední část od 12.00 do 16.00 hodin

O zařazení žáka do školní skupiny rozhodne ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce (prostřednictvím vyplněného dotazníku – viz příloha). Bude-li zájem o účast žáků ve školní skupině přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků
do skupiny podle kritérií uvedených v příloze.

V případě zájmu o docházku do školní skupiny zašlete nejpozději do 18. 5. 2020 vyplněný dotazník (viz příloha) na email třídního učitele. Upozorňujeme, že přijetí žáka do skupiny je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz příloha). Podrobné pokyny obdrží zákonní zástupci přihlášených žáků nejpozději 22. 5. 2020.

Pro zařazení žáka do školní skupiny musí být vždy splněny tyto podmínky:

• Maximální počet žáků ve skupině je 15.

• V lavici smí být pouze jeden žák. Mezi lavicemi musí být dostatečné rozestupy.

• Složení skupiny je neměnné až do konce školního roku. O zařazení žáků
do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

• Ukončení docházky do skupiny je v kompetenci rodiče. Tuto informaci sdělí rodiče třídnímu učiteli v okamžiku, kdy bude aktuální.

• Po celou dobu přítomnosti žáků ve škole platí omezení volného pohybu žáků a zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách (chodby, WC, šatny apod.).

• Tělesná výchova je z hygienických důvodů zakázána.

• Vzdělávací aktivity budou realizovány podle situace - skupiny žáků mohou být s ohledem na povinnost zachování téhož složení skupiny i v odpoledních hodinách tvořeny žáky různých tříd a ročníků (právě s přihlédnutím k zájmu zákonných zástupců o odpolední školní skupinu).

• Vzdělávací aktivity a dohled zajistí pedagogičtí pracovníci. Podle personálních možností školy také vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

• Ranní družina není poskytována.

• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, podá zákonný zástupce škole informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet (osobně, telefonicky, e-mailem). Absence se nezapočítává do absence uváděné
na vysvědčení žáka.

• Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

• Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy podle aktuální situace.

• Každý žák je povinen mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček
na uložení roušky.

• Žák bude do školy vcházet sám; dospělá osoba ho přivede před bránu školy. Totéž platí při vyzvednutí žáka po vyučování.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které musí být datováno dnem vstupu do školy – tedy 25. 5. 2020. Jedná se očestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nedoloží, nebo dojde ze strany žáka k opakovanému nebo závažnému porušení mimořádných hygienických pravidel, nebude žákovi osobní účast ve školní skupině umožněna.

Podrobnější informace na www.skolabrandysek.cz

Dotazník

Čestné prohlášení

Kritéria přijetí do odpolední školní skupiny:

Vzhledem k organizačním, technickým a personálním možnostem školy je kritériem pro přijetí žáka do odpolední školní skupiny věk dítěte. Přednostně budou do odpolední školní skupiny zařazeni žáci z 1. ročníků, dále pak z 2. ročníků, z 3. ročníku atd. Bude-li kapacita odpoledních školních skupin naplněna budou žáci z vyšších ročníků vybíráni losem. Samozřejmě platí, že
do dopolední školní skupiny budou přijati všichni žáci 1. stupně, kteří o to projeví zájem.