Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. tříd od 11. 5. 2020

 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků je zcela dobrovolná. Je však nutné vyplnit dotazník a čestné prohlášení v příloze.

Pro zařazení žáka do školní skupiny musí být vždy splněny tyto podmínky:

• Maximální počet žáků ve skupině je 15.

• V lavici smí být pouze jeden žák. Mezi lavicemi musí být dostatečné rozestupy.

• Složení skupiny je neměnné až do konce školního roku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

• Zařazení žáka do výuky nebude možné bez předchozího přihlášení žáků prostřednictvím vyplněného dotazníku (nejpozději do 7. 5. 2020) a podepsaného čestného prohlášení – viz příloha.

• Ukončení docházky do skupiny je v kompetenci rodiče. Tuto informaci sdělí rodiče třídnímu učiteli v okamžiku, kdy bude aktuální.

• Práce ve skupině bude zaměřena pouze na učivo předmětů přijímací zkoušky (český jazyk a matematika), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

 • Výuka bude probíhat v pondělí, úterý, středu a čtvrtek vždy od 9.00 do 11.00 hodin. (Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky).

• Vstup do školy bude umožněn pouze od 8:50 do 9: 00. Po odchodu ze školy je žákům zakázano zdržovat se v areálu školy. viz Vstup do budovy školy.

• Účast ve výuce a absence žáků se eviduje – zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost přihlášeného žáka prostřednictvím žákovské knížky po návratu žáka do školy, první den absence telefonicky nebo emailem.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pohyb žáků před vstupem do školy:

• Před školou budou žáci dle pokynu MŠMT dodržovat odstupy 2 metry 
v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. 
u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

• Žáci se budou shromažďovat ve skupinách tak, jak budou následně společně 
ve třídách.

• Žáci před školou čekají na pokyn pověřeného pracovníka, který žáky podle skupin vpouští do šaten.

• V šatnách se žáci řídí pokyny pověřených pracovníků, aby nedošlo k jejich 
k nadměrnému hromadění v těchto prostorách.

Vstup do budovy školy

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

• Každý žák je povinnen mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček 
na uložení roušky.

• Neprodleně po přezutí - po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci 
na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

• Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

• Na toaletách žáci pro zajištění důkladné hygieny použijí mýdlo v dávkovači, dezinfekci a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou.

• Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, změny ve složení skupiny žáků nejsou možné.

• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

• Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka, kteří zajistí okamžité vyzvednutí žáka ze školy. O podezření na nákazu informuje škola neprodleně spádovou hygienickou stanici.

Školní stravování

Minimálně do 25. 5. 2020 nebude školní jídelna zajišťovat stravování.

Faktory, které mohou ovlivnit rozhodnutí zákonných zástupců o zařazení jejich dítěte do školní skupiny:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

• Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

• Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

• Porucha imunitního systému, např. o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), o při protinádorové léčbě, o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

• Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

• Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

• Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

• Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které musí být datováno dnem vstupu do školy – tedy 11. 5. 2020. Jedná se o čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

• Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nedoloží, nebo dojde ze strany žáka k opakovanému nebo závažnému porušení mimořádných hygienických pravidel, nebude žákovi osobní účast ve školní skupině umožněna.

 

V Brandýsku 4. 5. 2020                                                                                                     Mgr. Martina Čermáková

 ředitelka školy

 

Čestné prohlášení

Dotazník pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku