Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých do 1. ročníku od 1. 9. 2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36 

  Základní škola a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání, od 1. 9. 2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

 

 

Registrační  číslo

 

 

Registrační  číslo

 

1

přijat/a

26

přijat/a

2

přijat/a

27

přijat/a

3

přijat/a

28

přijat/a

4

přijat/a

29

přijat/a  

5

přijat/a

30

přijat/a

6

přijat/a

31

přijat/a

7

přijat/a

32

přijat/a

8

přijat/a

33

přijat/a

9

přijat/a

34

přijat/a

10

přijat/a

35

přijat/a – žádost o odklad

11

přijat/a

36

přijat/a  

12

nerozhodnuto

 

 

13

přijat/a – žádost o odklad

 

 

14

přijat/a

 

 

15

přijat/a

 

 

16

přijat/a

 

 

17

přijat/a

 

 

18

přijat/a

 

 

19

přijat/a

 

 

20

přijat/a

 

 

21

přijat/a  

 

 

22

přijat/a

 

 

23

přijat/a

 

 

24

přijat/a

 

 

25

přijat/a

 

 

 

 

 

V případě, že Váš syn/Vaše dcera od 1. 9. 2019 do první třídy naší školy nenastoupí, žádáme Vás o oznámení této skutečnosti v co nejkratším termínu.


 

 

Zápis do prvních tříd

 

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy a Mateřské školy Brandýsek pro školní rok 2018/2019 byl stanoven na tyto dny:

 

středa 10. dubna 2019 čtvrtek 11. dubna 2019

 

Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod. v budově C. 

 

Elektronická rezervace termínu zápisu do 1. třídy.

Rodiče s dětmi bez rezervace budou zapisováni v pořadí, ve kterém přijdou. Přednostně jsou zapisovány děti s rezervovaným termínem.

 

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti po odkladu školní docházky.

 

Zákonný zástupce je podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podle § 36 odst. 3 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

Zákonný zástupce, který přijde s dítětem k zápisu, s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může na základě § 37 odst. 1 zákonný zástupce písemně požádat do 30. dubna 2019 o odklad povinné školní docházky.

Jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, přijdou k zápisu také.

Odklad školní docházky

Ø  zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad povinné školní docházky

Ø  žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Ø  pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, musí tak učinit nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku

Ø  začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

 

Předčasné přijetí k školní docházce

Ø  věk dítěte 5 let k 31. 8. 2019

Ø  pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

·         dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

·         dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ  + odborného lékaře

Rodiče, kteří se se svými dětmi nemohli dostavit k zápisu ve vyhlášeném termínu, mohou tak učinit individuálně, nejpozději však do 30. dubna 2019.

 

Kritéria pro přijetí:

1.      Žáci s místem trvalého pobytu v školském obvodu     

2.     Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole   

         sourozence     

3.     Ostatní žáci                                      

 

Organizace zápisu

Ø  k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 13:00 do 17:00 hodin

Ø  předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP

Ø  zápis je rozdělen na formální část a motivační část

Ø  při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy

Ø  u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci

Ø  motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně

 

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude každému dítěti přiděleno při zápisu. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích ZŠ a na webových stránkách školy – www.skolabrandysek.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 17. dubna 2019.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (zápisní list, žádost o přijetí, žádost o odklad) je možné vyplnit na místě, nebo si je stáhnout a vyplnit předem. K dispozici jsou na webových stránkách školy (www.skolabrandysek.cz).

 

Co má umět předškolák:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, je potřeba navštívit logopeda
 • mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
 • nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • sebeobsluha - samostatné stolování, jíst příborem
 • hygiena - mytí, wc, smrkání

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku si můžete stáhnout zde: Desatero