Dne 1. 11. a 15. 11. proběhla dvě setkání rodičů s Mgr. Michaelou Štáfkovou. Setkání byla zaměřena na problematiku bezpečného internetu a na prevenci závislostí. Obě schůzky proběhly ve velmi příjemné atmosféře. Rodiče mohli s paní lektorkou diskutovat, vyjádřit své pocity a ptát se. Obě setkání byla postavena na odborném podkladě, ale všechny teoretické informace byly podány vhodnou a přiměřenou formou, takže byly srozumitelné a podněcovaly k další diskusi. Setkání byla
pro všechny přínosná a v mnohých z nás vyvolala řadu dalších podnětů k přemýšlení.

Za realizační tým tedy velmi děkuji nejen paní lektorce Štáfkové, ale také rodičům za jejich čas, vstřícnost, odvahu, otevřenost a podnětné připomínky.

Další setkání proběhne 30. 11. a jeho lektorkou bude Mgr. Martina Švandová. Jejím prvním tématem bude Domácí příprava na školu a styly učení.

 

Vzhledem k tomu, že měsíc prosinec se nese v duchu adventu a příprav na vánoční svátky, proběhnou poslední dvě setkání v rámci projektu Zjednodušený projekt až v lednu. Termíny budou včas upřesněny a můžeme se těšit na téma související se zařazováním dětí se zdravotním postižením do běžné školy a  téma zaměřené na nadané děti.

 


První setkání s rodiči Dne 18. 10. se uskutečnilo první setkání rodičů a odborníka v oblasti výchovy a vzdělávání Mgr. Michaely Štáfkové, která je vedoucí adiktologické ambulance při Zařízení sociální intervence Kladno a externě spolupracuje s PPP STEP s.r.o. Setkání bylo zaměřeno na rodičovské kompetence v současném světě. Hlavní pro všechny přítomné byla otázka, jak stanovovat dětem hranice, abychom je jako rodiče neomezovali, ale zároveň je vychovávali a poskytovali jim jasné hranice, ve kterých se může jejich jedinečná osobnost bezpečně rozvíjet. Velké poděkování patří nejen Mgr. Štáfkové za velmi zajímavou a poutavou přednášku, ale také všem přítomným rodičům, kteří se aktivně a věcně zapojovali do diskuse. Nezbývá než Vás pozvat na další setkání s Mgr. M. Štáfkovou, které se uskuteční ve středu 1. 11. 2017 od 16:00 do 18:00 hodin. Tentokrát si budeme povídat o bezpečném internetu. Těšíme se na Vás.

Za realizační tým

Mgr. Markéta Jelínková  


Vážení rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vás seznámili s průběhem našeho Zjednodušeného projektu. Jak jistě víte, probíhá v rámci tohoto projektu několik aktivit, které mají pomoci osobnostně profesnímu rozvoji učitelů ZŠ. Jedná se o tandemovou výuku a vzájemnou spolupráci pedagogů zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, které spočívají v předávání zkušeností mezi jednotlivými pedagogy při společném plánování, společné práci s dětmi i společné závěrečné reflexi výukových a vzdělávacích aktivit. Další významnou částí Zjednodušeného projektu jsou činnosti zaměřené na společné vzdělávání dětí a žáků. Tyto činnosti jsou realizovány prostřednictvím dvou čtenářských klubů a tří klubů zábavné logiky a deskových her zaměřených na rozvoj logického a strategického myšlení. Za neméně důležitou považujeme možnost realizace setkávání rodičů s různými odborníky. Tato setkání jsou tématicky zaměřená a probíhají v rámci ZŠ i MŠ. Rodiče zde mohou najít odpovědi na řadu otázek, které je při výchově jejich dětí trápí, nebo mohou alespoň poznat, že občasnou nejistotu cítí každý zodpovědný a milující rodič. Základní škola získala díky Zjednodušenému projektu možnost obsadit pozici speciálního pedagoga, která je v současné době, kdy ve školství probíhá řada změn v oblasti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, nezbytnou součástí každého pedagogického sboru. Mateřská škola se do projektu také aktivně zapojila. Za obrovský přínos považujeme možnost absolvování kurzu logopedického asistenta pro paní učitelky v MŠ. Vždyť zvládnutí správné výslovnosti je jedním z důležitých prvků ovlivňujících úspěšný přechod dítěte z MŠ do ZŠ. Dále se podařilo získat finanční prostředky pro školního asistenta v MŠ, který je v současnosti novým, ale důležitým členem pedagogického sboru a jeho činnost umožňuje učitelkám v MŠ získat více prostoru pro individuální práci s dětmi. Jak vidno, díky Zjednodušenému projektu se naší základní škole, mateřské škole, žákům, učitelům i rodičům otevřely nové možnosti, které budou maximálně využity k rozvoji řady oblastí vzdělávání.

Za realizační tým

Mgr. Markéta Jelínková